نازنین ساسانیان


  • اسم رمز بلندپرواز ی های ولیعهد جوان: نئوم:
  • تجارت و تکنولوژی سلاح‌هـای عصـــــر جدید:
    چین از اجرای برنامه 2025 چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
  • چین به مهم‌ترین صادرکننده علم و فناوری در جهان تبدیل خواهد شد:
    جواد منصوری، سفیر سابق ایران در چین، در گفتوگو با «پیشران توسعه»: