• این داستان: صداوسیما و نظارت به شیوهی نو!:
    مدیر رسانه ای «تی وی پلاس» از تعریف استانداردهای جدید تصویری می گوید:
  • گزارش تصویری گفت و گو پیشران توسعه با نصرالله جهانگرد:
    تفسیر خاص صداوسیما از مسائل تکنولوژیک