• ضلع دوم:
  نمایندگان بخش دولتی از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ها و پروژه‌های قابل مشارکت و سرمایه‌گذاری می‌گویند
 • ضلع دوم:
  نمایندگان بخش دولتی از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری طرح‌ها و پروژه‌های قابل مشارکت و سرمایه‌گذاری می‌گویند
 • هدف ما افزایش شفافیت است:
  مدیر عامل شرکت سیمرغ سامانه از مشارکت عمومی - خصوصی در شبکه علمی ایران می گوید
 • جَبر یا مثلثات؟:
  مرور مسیری که تلویزیونهای تعاملی را بی‌سرزمینتر از باد کرد
 • گزارش تصویری گفت و گو پیشران توسعه با نصرالله جهانگرد:
  تفسیر خاص صداوسیما از مسائل تکنولوژیک
 • ماموریت های پنهان برنامه ششم:
  نگاهی به برنامه ششم توسعه در حوزه فناوری ارتباطات