• خروج از فوتبال سنتی با VAR:
  هومن افاضلی درباره تأثیر تکنولوژی در ورزش می‌گوید:
 • ویدئوچک جذابیت فوتبال را کاهش می‌دهد!:
  فوتبال و نقش تکنولوژی در آن در گفت‌وگوی «پیشران توسعه» با هوشنگ نصیرزاده:
 • ویدئوچک روح جوانمردانه فوتبال را حفظ می‌کند:
  اکبر محمدی از ورود تکنولوژی به فوتبال می‌گوید:
 • شر لازم یا فرشته عدالت؟:
  تکنولوژی در فوتبال
 • مگر می‌ شود بدون تکنولوژی جلو رفت؟:
  حمیدرضا صدر در گفت‌وگو با «پیشران توسعه»: