• ماشین شروع:
    چشم‌اندازهای آینده: داستان های علمی - تخیلی با الهام از مایکروسافت
  • روایت یک تخیل که به واقعیت پیوست:
    ادیسه فضایی؛ شاهکار استنلی کوبریک