• روایت یک تخیل که به واقعیت پیوست:
    ادیسه فضایی؛ شاهکار استنلی کوبریک