• شر لازم یا فرشته عدالت؟:
    تکنولوژی در فوتبال
  • مگر می‌ شود بدون تکنولوژی جلو رفت؟:
    حمیدرضا صدر در گفت‌وگو با «پیشران توسعه»: