• انتخاب‌های سخت چشم بادمی‌ها:
    عضو هیأت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفت‌وگو با «پیشران توسعه»: