• مگر می‌ شود بدون تکنولوژی جلو رفت؟:
    حمیدرضا صدر در گفت‌وگو با «پیشران توسعه»: