• چین به مهم‌ترین صادرکننده علم و فناوری در جهان تبدیل خواهد شد:
    جواد منصوری، سفیر سابق ایران در چین، در گفتوگو با «پیشران توسعه»: