• گزارش تصویری گفت و گو پیشران توسعه با نصرالله جهانگرد:
    تفسیر خاص صداوسیما از مسائل تکنولوژیک