• ماشین شروع:
    چشم‌اندازهای آینده: داستان های علمی - تخیلی با الهام از مایکروسافت
  • مگر می‌ شود بدون تکنولوژی جلو رفت؟:
    حمیدرضا صدر در گفت‌وگو با «پیشران توسعه»: