• تجارت و تکنولوژی سلاح‌هـای عصـــــر جدید:
    چین از اجرای برنامه 2025 چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
  • مگر می‌ شود بدون تکنولوژی جلو رفت؟:
    حمیدرضا صدر در گفت‌وگو با «پیشران توسعه»: