• کشف شیرین ناشناخته‌ها:
    نگاهی به فیلم 2001: یک ادیسه‌ی فضایی
  • روایت یک تخیل که به واقعیت پیوست:
    ادیسه فضایی؛ شاهکار استنلی کوبریک