• مگر می‌ شود بدون تکنولوژی جلو رفت؟:
    حمیدرضا صدر در گفت‌وگو با «پیشران توسعه»:
  • ICT چگونه کشاورزی آفریقا را نجات می دهد؟:
    گزارش بانک جهانی از استفاده از ICT در کشاورزی کشورهای آفریقایی؛