نگاهی به برنامه ششم توسعه در حوزه فناوری ارتباطات
ماموریت های پنهان برنامه ششم

در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،سه ماده 67،68 و 69 به طور مستقیم به حوزه IT و ICT  اشاره دارد.این سه ماده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف می کندیا به این وزارتخانه اجازه می دهدتا اقدامات لازم را برای حضور موثر ایران در بازارهای منطقه یا توسعه زیر ساخت های ازتباطی کشور را به عمل آورد.اما در سایر مواد این قانون نیز بخش هایی به این حوزه نوین اختصاص داده شده که در اینفوگرافی زیر مشاهده می کنید.