پدیده‌ی روز جهان، بیشک، امروز تا اطلاع ثانوی، اَبَرصنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات است و خواهد بودستون مسلمی که بدون هیچ اغراق و بزرگنمایی، موتور محرک و عملا، اصلِ حاکم بر نگاه جهانی انقلاب چهارم صنعتی استیگانگی این اَبَرصنعت از منظری که در تمامی زوایای عملیاتی و اقتصادی صنایع دیگر، نقش کلیدی ایفا کرده، هم جعبهی ابزار صنایع شده و هم به صورت گسترده، چرخهی اقتصادی و اجرایی آنان را دچار تغییرات، اصلاحات و بهینهسازیهای جدی کرده است، باورنکردنی و البته کتمانناپذیر استشهامت وصفناشدنی فناوری اطلاعات و ارتباطات، باعث شده، جایگاه خود را از یک همیار، به هسته مرکزی در کلیهی صنایع تعمیم داده و به صورت مشخص، در این سالها و البته ادوار آینده، به چارچوب راهبرانهی همه، به معنای کاملِ کلمه تبدیل شودفراموش نباید کرد که در ابتدای حضور نه چندان قدیمی،اطلاعرسانی سریع از وضعیتهای جاری به عنوان عامل شفافیت عملیاتی در تمامی عرصههای زیستبوم اقتصادی کلان جهان، نخستین دستیافت این صنعت تاثیرگذار به شمار میآمده استاما، سرعت نوآوری در تلفیق آن با دیگر صنایع، باعث تبدیل شدن آن از صنعت به اَبَرصنعت و تصمیمسازی بلامنازع در سالهای آینده شده استموضوعی که قطعا فرصتی استثنایی است و باید بسیار جدی گرفته شوداین روند سریع، گرچه نگرانی ایجاد وارونگی در اقتصاد را در بخشی از تئوریهای مرسوم آیندهنگر پدید آورده، لیکن در تئوریهای غالب، گسترش غیرقابل وصفی در اشتغالزایی، گسترش صنعتی و بسط اقتصادی را نوید میدهددو نگاه کاملا متضاد که به هرحال از چشمان هرکدام، نمیتوان از سرآمدی اَبَرصنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات چشمپوشی کرد.

باور این امر نیاز امروز ایران در عرصه سیاستگذاری اقتصادی استنگاهی که باید بر بستر عبور محتاطانه بنا نهاده شده، گذر از آن را اجتنابناپذیر، برنامهگرا، هدفمند و البته قطعی تصویر کند.

«پیشران توسعه»، تلاش خواهد کرد، با بضاعت اندک خود، هدایتگری هوشمند در این عرصه باشد؛ عرصهای که، در مسیر انقلاب چهارم صنعتی جهان گام برداشته، لیکن با توجه به جایگاه خاص اقتصاد ایران، مقصد بسیار مهم‌ جایگزینی اَبَرصنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات به صنعت پیر و خسته نفت، در افزایش تولید ناخالص ملی را هدف قرار داده است.

اعضای هیات تحریریه

 • سرمایه گذار: شرکت تولید محتوای الکترونیک سیمرغ(تماس) گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات سیمرغ سامانه
 • صاحبامتیاز و مدیرمسوولبهنام ولیزاده
 • سردبیرسید محمد حسن مقدم فر
 • دبیر تحریریهحبیب آرین
 • ویراستارانوشه دربندی

گرافیک

 • مدیرهنری: علی قاصدی
 • صفحهآرایی: علی قاصدی
 • اینفوگرافیوحید غفاری
 • طراحی کمیکمحمدرضا ثقفی
 • تصویرسازیفربد بحرالعلومی، مژگان نوروزی

سرویس عکس

 • دبیر عکساحسان رافتی داریان
 • عکاسانوحید شیخی، ساناز دریایی، شایان مهرابی

گروه فضای مجازی

 • دبیرصدرا جعفرپور
 • سایتساره کامیاب
 • شبکههای اجتماعینگار کبیر، فاطمه صادقی
 • تهیه و تدوین ویدیوشاهین عدالتلاری
 • آگهی و بازرگانی: احد بهرام زاده
 • اشتراکسولماز فاطمی، سپیده قمریفر
 • چاپ و لیتوگرافی: چاپخانه ایران کهن

۱۳۹۸-۹۹ © تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت تولید محتوای الکترونیکی سیمرغ (تماس) می باشد.